Cookies đŸȘ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

cases

Samenwerken is samen delen

Het verhaal van de Masévon Group

Ik wilde altijd al een eigen bedrijf hebben. Dat is gelukt want al sinds 1999 bouw ik samen met mijn mensen de bedrijven van de MasĂ©von Group uit en zorgen we zo voor continuĂŻteit en niet onbelangrijk in deze tijd, werkgelegenheid. De MasĂ©von Group bestaat onder andere uit MasĂ©von Technology, MasĂ©von Advanced Systems, Haarhuis Advanced Constructions, Tuin Mechanical Parts en Vernooy VacuĂŒm Engineering. Het gaat goed met deze bedrijven maar we willen verder groeien, er zijn immers genoeg kansen. We doen vaak technisch complexe projecten met veel ontwikkelwerk waarbij we regelmatig de natuurwetten tarten. Onze innovatie is klant gedreven en de groei zit hem in het repeterend krijgen van dit soort projecten.

Mijn motto is: samenwerken is samen delen.
Henk Kieft, directeur Masévon Group, Hardenberg

groei

De deelname van Wadinko in de Masévon Group garandeert deze groei en het voortbestaan op lange termijn van de bedrijven in de omgeving van Hardenberg. En het stimuleren van groei en de ontwikkeling van de organisatie sluit prima aan bij de filosofie en doelstellingen van Wadinko. Daarbij heeft Wadinko een uitstekend netwerk. Daar hecht ik als ondernemer veel waarde aan en natuurlijk kunnen wij ook ons steentje bijdragen. Mijn motto is samenwerken is samen delen. Door steeds meer samenwerking tussen alle technische participaties van Wadinko proberen we gezamenlijk de innovatie te versnellen. En dat is goed voor de werkgelegenheid.

.

Gerelateerde cases

Alle cases