Doorgaan naar content

Privacyverklaring

Inleiding

 1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Wadinko N.V. (KvK 05070797) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

 2. Wadinko biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals informatie over de producten en diensten. Daarbij verwerkt Wadinko ook privacy-gevoelige informatie (persoonsgegevens). Wadinko werkt daarbij in een aantal ge-vallen samen met andere bedrijven en instellingen.

 3. Wadinko gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wadinko houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verorde-ning Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Contact met Wadinko

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Wadinko wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 038-4259360 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
Mail: info@wadinko.nl
Website: via het contactformulier op www.wadinko.nl
Post: Stationsweg 11, 8011 CZ Zwolle

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoe-ren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Wadinko verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Wadinko verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Wadinko verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Wadinko, of bijvoorbeeld informatie over activiteiten van Wadinko.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Wadinko aanbiedt, kan Wadinko de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam

 2. adresgegevens

 3. telefoonnummer

 4. e-mailadres

 5. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Wadinko af te nemen op het gebied van informeren over de producten en diensten van Wadinko (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Wadinko niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);

 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aan-kondigingen;

 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;

 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;

 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Wadinko;

 7. om de website(s) van Wadinko te verbeteren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Wadinko stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van NAW gegevens ten behoeve van het fysiek verzenden van post.

 2. Indien Wadinko uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Wadinko ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin on-der andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Uitzonderingen, bij-voorbeeld waar vooraf expliciet toestemming is gevraagd en verleend.

 3. Wadinko zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

Beveiliging en bewaring

 1. Wadinko neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wadinko zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gege-vens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, vei-lige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

 2. Wadinko bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Wadinko uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de be-treffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing in-dien Wadinko uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke ver-plichting.

Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Wadinko bezoekt. Op de website(s) van Wadinko worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

 2. Daarnaast kan Wadinko gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Wadinko te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Wadinko gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.
  Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Websites van derden

De website van Wadinko kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wadinko is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toe-passing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wadinko kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Wadinko een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoons-gegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Klachten

Wadinko hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelge-ving, is de naamloze vennootschap Wadinko N.V.

Gebruik van contactformulier

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Uw naam Hiermee kunnen we u persoonlijk benaderen en uw contactverzoek verwerken.
E-mailadres Via het e-mailadres kunnen we contact met u opnemen.
Telefoon Via het telefoonnummer kunnen contact met u opnemen.
Contactformulier